Contact

  • admin@kazanqc.org
  • Chetaeva 18a, Kazan, 421011
  • KNITU-KAI GRINT building, First Floor
  • Monday to Friday 10:00 to 18:00